خانه / سخن بزرگان / اندیشمندان خارجی / مارتین لوتر‌کینگ

مارتین لوتر‌کینگ

مارتین لوتر‌کینگ

اگر نمی توانید پرواز کنید (مارتین لوتر‌کینگ)

اگر نمی توانید پرواز کنید (مارتین لوتر‌کینگ)

اگر نمیتوانید پرواز کنید، بدوید اگر نمیتوانید بدوید، راه بروید اگر نمیتوانید راه بروید، سینه خیز بروید هر کاری که انجام میدهید، باید به سمت جلو حرکت کنید    

ادامه نوشته »