خانه / دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

️ . . . . . . . . . . . . . . #هدد #شعر_بوح #شعراء_الخلیج #بوح #شعر_جزل #قصید #ق…

👍✋️ . . . . . . . . . . . . . . #هدد #شعر_بوح #شعراء_الخلیج #بوح #شعر_جزل #قصید #قصاید #قصیده #قصاید_حب #قصاید_غزل #شیلات #شیله #شعرغزل

ادامه نوشته »

️ . . . . . . . . . . . . . . #شعرغزل #شیله #شیلات #قصاید_غزل #قصاید_حب #شعر #شع…

😍👍✋️ . . . . . . . . . . . . . . #شعرغزل #شیله #شیلات #قصاید_غزل #قصاید_حب #شعر #شعر_جزل #قصید #قصیده #قصاید #بوح #شعر_بوح #شعراء_الخلیج

ادامه نوشته »

. کجاست آن شور و طربِ ما؟ که هر جمعی ، ما را دیوانه بخوانند، تو ، خود را عاشق بد…

. کجاست آن شور و طربِ ما؟ که هر جمعی ، ما را دیوانه بخوانند، تو ، خود را عاشق بدانی، و‌ میخانه تو را مست گوید و خدا تو را میِ ناب! #دلنوشته از #حامد_کازرونی #شعر #شعرطبیعی #شاعر #غزل #حافظ #حافظیه #ادبیات #شعرغزل #اصفهان #شیراز

ادامه نوشته »

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فو…

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فولو#رمزیات #فولومی#هاشتاق#بوح #تفاعل_صور_متابعین _تعلیقات #زیاده_متابعین #بوح #الکویت#السعودیه #قطر#أمارات#البحرین #المبرقعه_#عاشقه الحب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #المبرقعه #متابعینی هذا حسابی القدیم @۳eshqal7ob وأتمنا اضافتی بحساابی الثانی #شعر_قصید_فیدیوهات أتمنى تناال أعجابکم @lmbrq9808 ولکم کل الشکر وتقدیر أختکم #المبرقعه أسمحوا لی عدم #أضافه ریاجیل ولکم کل الاحترام ومرحبا بالجمیع من غیر …

ادامه نوشته »

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فو…

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فولو#رمزیات #فولومی#هاشتاق#بوح #تفاعل_صور_متابعین _تعلیقات #زیاده_متابعین #بوح #الکویت#السعودیه #قطر#أمارات#البحرین #المبرقعه_#عاشقه الحب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #المبرقعه #متابعینی هذا حسابی القدیم @۳eshqal7ob وأتمنا اضافتی بحساابی الثانی #شعر_قصید_فیدیوهات أتمنى تناال أعجابکم @lmbrq9808 ولکم کل الشکر وتقدیر أختکم #المبرقعه أسمحوا لی عدم #أضافه ریاجیل ولکم کل الاحترام ومرحبا بالجمیع من غیر …

ادامه نوشته »

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فو…

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فولو#رمزیات #فولومی#هاشتاق#بوح #تفاعل_صور_متابعین _تعلیقات #زیاده_متابعین #بوح #الکویت#السعودیه #قطر#أمارات#البحرین #المبرقعه_#عاشقه الحب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #المبرقعه #متابعینی هذا حسابی القدیم @۳eshqal7ob وأتمنا اضافتی بحساابی الثانی #شعر_قصید_فیدیوهات أتمنى تناال أعجابکم @lmbrq9808 ولکم کل الشکر وتقدیر أختکم #المبرقعه أسمحوا لی عدم #أضافه ریاجیل ولکم کل الاحترام ومرحبا بالجمیع من غیر …

ادامه نوشته »

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فو…

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فولو#رمزیات #فولومی#هاشتاق#بوح #تفاعل_صور_متابعین _تعلیقات #زیاده_متابعین #بوح #الکویت#السعودیه #قطر#أمارات#البحرین #المبرقعه_#عاشقه الحب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #المبرقعه #متابعینی هذا حسابی القدیم @۳eshqal7ob وأتمنا اضافتی بحساابی الثانی #شعر_قصید_فیدیوهات أتمنى تناال أعجابکم @lmbrq9808 ولکم کل الشکر وتقدیر أختکم #المبرقعه أسمحوا لی عدم #أضافه ریاجیل ولکم کل الاحترام ومرحبا بالجمیع من غیر …

ادامه نوشته »

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فو…

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فولو#رمزیات #فولومی#هاشتاق#بوح #تفاعل_صور_متابعین _تعلیقات #زیاده_متابعین #بوح #الکویت#السعودیه #قطر#أمارات#البحرین #المبرقعه_#عاشقه الحب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #المبرقعه #متابعینی هذا حسابی القدیم @۳eshqal7ob وأتمنا اضافتی بحساابی الثانی #شعر_قصید_فیدیوهات أتمنى تناال أعجابکم @lmbrq9808 ولکم کل الشکر وتقدیر أختکم #المبرقعه أسمحوا لی عدم #أضافه ریاجیل ولکم کل الاحترام ومرحبا بالجمیع من غیر …

ادامه نوشته »

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فو…

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فولو#رمزیات #فولومی#هاشتاق#بوح #تفاعل_صور_متابعین _تعلیقات #زیاده_متابعین #بوح #الکویت#السعودیه #قطر#أمارات#البحرین #المبرقعه_#عاشقه الحب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #المبرقعه #متابعینی هذا حسابی القدیم @۳eshqal7ob وأتمنا اضافتی بحساابی الثانی #شعر_قصید_فیدیوهات أتمنى تناال أعجابکم @lmbrq9808 ولکم کل الشکر وتقدیر أختکم #المبرقعه أسمحوا لی عدم #أضافه ریاجیل ولکم کل الاحترام ومرحبا بالجمیع من غیر …

ادامه نوشته »

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فو…

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فولو#رمزیات #فولومی#هاشتاق#بوح #تفاعل_صور_متابعین _تعلیقات #زیاده_متابعین #بوح #الکویت#السعودیه #قطر#أمارات#البحرین #المبرقعه_#عاشقه الحب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #المبرقعه #متابعینی هذا حسابی القدیم @۳eshqal7ob وأتمنا اضافتی بحساابی الثانی #شعر_قصید_فیدیوهات أتمنى تناال أعجابکم @lmbrq9808 ولکم کل الشکر وتقدیر أختکم #المبرقعه أسمحوا لی عدم #أضافه ریاجیل ولکم کل الاحترام ومرحبا بالجمیع من غیر …

ادامه نوشته »

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فو…

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فولو#رمزیات #فولومی#هاشتاق#بوح #تفاعل_صور_متابعین _تعلیقات #زیاده_متابعین #بوح #الکویت#السعودیه #قطر#أمارات#البحرین #المبرقعه_#عاشقه الحب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #المبرقعه #متابعینی هذا حسابی القدیم @۳eshqal7ob وأتمنا اضافتی بحساابی الثانی #شعر_قصید_فیدیوهات أتمنى تناال أعجابکم @lmbrq9808 ولکم کل الشکر وتقدیر أختکم #المبرقعه أسمحوا لی عدم #أضافه ریاجیل ولکم کل الاحترام ومرحبا بالجمیع من غیر …

ادامه نوشته »

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فو…

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فولو#رمزیات #فولومی#هاشتاق#بوح #تفاعل_صور_متابعین _تعلیقات #زیاده_متابعین #بوح #الکویت#السعودیه #قطر#أمارات#البحرین #المبرقعه_#عاشقه الحب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #المبرقعه #متابعینی هذا حسابی القدیم @۳eshqal7ob وأتمنا اضافتی بحساابی الثانی #شعر_قصید_فیدیوهات أتمنى تناال أعجابکم @lmbrq9808 ولکم کل الشکر وتقدیر أختکم #المبرقعه أسمحوا لی عدم #أضافه ریاجیل ولکم کل الاحترام ومرحبا بالجمیع من غیر …

ادامه نوشته »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #شعر #شعر_جزل #شعرغزل #شعراء_ال…

👏👏👏😍👍 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #شعر #شعر_جزل #شعرغزل #شعراء_الخلیج #قصاید #قصاید_غزل #قصیده #قصید #هدد #شیله #شیلات

ادامه نوشته »

تصویری#تصمیمی#خواطر#شعرغزل#تابعنی#اتابعک#النصر#الخرج# استهبال#ضحک#وناسه#سلفی #ای…

تصویری#تصمیمی#خواطر#شعرغزل#تابعنی#اتابعک#النصر#الخرج# استهبال#ضحک#وناسه#سلفی #ایفون سفریات#سیاحه#عطورات#دبی#الدوحه#ساعات#محمدالسهلاوی#محمد الشلهوب #الهلال #حجوزات طیران#شکولاته#رمزیات مضحکه#رمزیات# جمیله#رمزیات#کلایسلر اکزکتیف#فورد#افالون#کابریس# لکزس#تورس#جمس#ناصر القصبی#

ادامه نوشته »

. دمى بر چشم مى ماند، دمى از چشم مى افتد
شبیه قطره اشکى آدمى از چشم مى افتد
. . …

. دمى بر چشم مى ماند، دمى از چشم مى افتد
شبیه قطره اشکى آدمى از چشم مى افتد
. . 
بیاد روزگارانى که با هم داشتیم اى دوست
مرا همواره شب ها شبنمى از چشم مى افتد
. . 
چرا از طعم لبخندت دریغم مى کنى وقتى
به لبخند دروغینت غمى از چشم مى …

ادامه نوشته »

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فو…

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فولو#رمزیات #فولومی#هاشتاق#بوح #تفاعل_صور_متابعین _تعلیقات #زیاده_متابعین #بوح #الکویت#السعودیه #قطر#أمارات#البحرین #المبرقعه_#عاشقه الحب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #المبرقعه #متابعینی هذا حسابی القدیم @۳eshqal7ob وأتمنا اضافتی بحساابی الثانی #شعر_قصید_فیدیوهات أتمنى تناال أعجابکم @lmbrq9808 ولکم کل الشکر وتقدیر أختکم #المبرقعه أسمحوا لی عدم #أضافه ریاجیل ولکم کل الاحترام ومرحبا بالجمیع من غیر …

ادامه نوشته »

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فو…

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فولو#رمزیات #فولومی#هاشتاق#بوح #تفاعل_صور_متابعین _تعلیقات #زیاده_متابعین #بوح #الکویت#السعودیه #قطر#أمارات#البحرین #المبرقعه_#عاشقه الحب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #المبرقعه #متابعینی هذا حسابی القدیم @۳eshqal7ob وأتمنا اضافتی بحساابی الثانی #شعر_قصید_فیدیوهات أتمنى تناال أعجابکم @lmbrq9808 ولکم کل الشکر وتقدیر أختکم #المبرقعه أسمحوا لی عدم #أضافه ریاجیل ولکم کل الاحترام ومرحبا بالجمیع من غیر …

ادامه نوشته »

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فو…

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فولو#رمزیات #فولومی#هاشتاق#بوح #تفاعل_صور_متابعین _تعلیقات #زیاده_متابعین #بوح #الکویت#السعودیه #قطر#أمارات#البحرین #المبرقعه_#عاشقه الحب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #المبرقعه #متابعینی هذا حسابی القدیم @۳eshqal7ob وأتمنا اضافتی بحساابی الثانی #شعر_قصید_فیدیوهات أتمنى تناال أعجابکم @lmbrq9808 ولکم کل الشکر وتقدیر أختکم #المبرقعه أسمحوا لی عدم #أضافه ریاجیل ولکم کل الاحترام ومرحبا بالجمیع من غیر …

ادامه نوشته »

#اختفى . . . . . . . #میوزک_الرماس #قصی_عیسى #شعر #شعراء_وذواقین_الشعر_الشعبی #ش…

#اختفى . . . . . . . #میوزک_الرماس #قصی_عیسى #شعر #شعراء_وذواقین_الشعر_الشعبی #شعراء #شعری #شعرغزل #بغداد #بغدادی #بغدادیات #عراقی #عراق #اغانی #حب #حبیبی #حبیبتی #حلم #عشق #بنات_الجامعه #بنات #بنات_کشخه #شباب_بنات #شباب_بنات_العراق_ترکیا_سوریا_الاردن_لبنان_فلسطین_السعودیه_الکویت_قطر_الامارات_البحرین_بغداد

ادامه نوشته »

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فو…

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فولو#رمزیات #فولومی#هاشتاق#بوح #تفاعل_صور_متابعین _تعلیقات #زیاده_متابعین #بوح #الکویت#السعودیه #قطر#أمارات#البحرین #المبرقعه_#عاشقه الحب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #المبرقعه #متابعینی هذا حسابی القدیم @۳eshqal7ob وأتمنا اضافتی بحساابی الثانی #شعر_قصید_فیدیوهات أتمنى تناال أعجابکم @lmbrq9808 ولکم کل الشکر وتقدیر أختکم #المبرقعه أسمحوا لی عدم #أضافه ریاجیل ولکم کل الاحترام ومرحبا بالجمیع من غیر …

ادامه نوشته »

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فو…

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فولو#رمزیات #فولومی#هاشتاق#بوح #تفاعل_صور_متابعین _تعلیقات #زیاده_متابعین #بوح #الکویت#السعودیه #قطر#أمارات#البحرین #المبرقعه_#عاشقه الحب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #المبرقعه #متابعینی هذا حسابی القدیم @۳eshqal7ob وأتمنا اضافتی بحساابی الثانی #شعر_قصید_فیدیوهات أتمنى تناال أعجابکم @lmbrq9808 ولکم کل الشکر وتقدیر أختکم #المبرقعه أسمحوا لی عدم #أضافه ریاجیل ولکم کل الاحترام ومرحبا بالجمیع من غیر …

ادامه نوشته »

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فو…

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فولو#رمزیات #فولومی#هاشتاق#بوح #تفاعل_صور_متابعین _تعلیقات #زیاده_متابعین #بوح #الکویت#السعودیه #قطر#أمارات#البحرین #المبرقعه_#عاشقه الحب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #المبرقعه #متابعینی هذا حسابی القدیم @۳eshqal7ob وأتمنا اضافتی بحساابی الثانی #شعر_قصید_فیدیوهات أتمنى تناال أعجابکم @lmbrq9808 ولکم کل الشکر وتقدیر أختکم #المبرقعه أسمحوا لی عدم #أضافه ریاجیل ولکم کل الاحترام ومرحبا بالجمیع من غیر …

ادامه نوشته »

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فو…

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فولو#رمزیات #فولومی#هاشتاق#بوح #تفاعل_صور_متابعین _تعلیقات #زیاده_متابعین #بوح #الکویت#السعودیه #قطر#أمارات#البحرین #المبرقعه_#عاشقه الحب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #المبرقعه #متابعینی هذا حسابی القدیم @۳eshqal7ob وأتمنا اضافتی بحساابی الثانی #شعر_قصید_فیدیوهات أتمنى تناال أعجابکم @lmbrq9808 ولکم کل الشکر وتقدیر أختکم #المبرقعه أسمحوا لی عدم #أضافه ریاجیل ولکم کل الاحترام ومرحبا بالجمیع من غیر …

ادامه نوشته »

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فو…

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فولو#رمزیات #فولومی#هاشتاق#بوح #تفاعل_صور_متابعین _تعلیقات #زیاده_متابعین #بوح #الکویت#السعودیه #قطر#أمارات#البحرین #المبرقعه_#عاشقه الحب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #المبرقعه #متابعینی هذا حسابی القدیم @۳eshqal7ob وأتمنا اضافتی بحساابی الثانی #شعر_قصید_فیدیوهات أتمنى تناال أعجابکم @lmbrq9808 ولکم کل الشکر وتقدیر أختکم #المبرقعه أسمحوا لی عدم #أضافه ریاجیل ولکم کل الاحترام ومرحبا بالجمیع من غیر …

ادامه نوشته »

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فو…

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فولو#رمزیات #فولومی#هاشتاق#بوح #تفاعل_صور_متابعین _تعلیقات #زیاده_متابعین #بوح #الکویت#السعودیه #قطر#أمارات#البحرین #المبرقعه_#عاشقه الحب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #المبرقعه #متابعینی هذا حسابی القدیم @۳eshqal7ob وأتمنا اضافتی بحساابی الثانی #شعر_قصید_فیدیوهات أتمنى تناال أعجابکم @lmbrq9808 ولکم کل الشکر وتقدیر أختکم #المبرقعه أسمحوا لی عدم #أضافه ریاجیل ولکم کل الاحترام ومرحبا بالجمیع من غیر …

ادامه نوشته »

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فو…

#مسائیات#صباحیات #متابعین #flowers #لایکات#شعر_حزین #فوتو#شعرغزل #شیلات_روعه #فولو#رمزیات #فولومی#هاشتاق#بوح #تفاعل_صور_متابعین _تعلیقات #زیاده_متابعین #بوح #الکویت#السعودیه #قطر#أمارات#البحرین #المبرقعه_#عاشقه الحب 🌺🌺🌺🌺🌺🌺 #المبرقعه #متابعینی هذا حسابی القدیم @۳eshqal7ob وأتمنا اضافتی بحساابی الثانی #شعر_قصید_فیدیوهات أتمنى تناال أعجابکم @lmbrq9808 ولکم کل الشکر وتقدیر أختکم #المبرقعه أسمحوا لی عدم #أضافه ریاجیل ولکم کل الاحترام ومرحبا بالجمیع من غیر …

ادامه نوشته »

. . باز باران با ترانه با کلامی کودکانه می زند آهسته بر در چون پری‌های فسانه . م…

. . باز باران با ترانه با کلامی کودکانه می زند آهسته بر در چون پری‌های فسانه . می نشیند نرم و نازک هر کجا آباد و ویران تا بشوید غم ز دلها چوُن چَکاوک با ترانه . ✍مهراب کوراوند . . #مهراب_کوراوند #شعر #شعرپارسی #شعرفارسی #شعرمعاصر #شعرامروز #شعرعاشقانه #شعرغزل …

ادامه نوشته »

کاش اى دوست دمى با من دیوانه سخن میگفتى خفته ام بر بالش غم ،کاش به آغوش غمم میخُ…

کاش اى دوست دمى با من دیوانه سخن میگفتى خفته ام بر بالش غم ،کاش به آغوش غمم میخُفتى❤️🍃 #شعر #شعرنو #ترانه #شعرغزل #ادریس_میرى

ادامه نوشته »

صباح الخیر . . . . . . . . . . . . #قصید #قصید_حزن #بوح #ضحک_مصخره_طقطقه_عبره_ون…

صباح الخیر . . . . . . . . . . . . #قصید #قصید_حزن #بوح #ضحک_مصخره_طقطقه_عبره_وناسه_فله_موت_من_الضحک_خواطر_شعر_رومنسی_لایک_انستقرام_لایک_تصویری #ضحک_فله_وناسه_طقطقه_مقاطع_مضحکه_استهبال_الریاض_ممتعه_فصله_نکت_تنکیت #شیله #شعر #شیلات #شعراء #شعرغزل #شعراء_الخلیج #

ادامه نوشته »

. تو را نگاه و مرا مات آن نگاه کشید کسی که چشم تو را اینهمه سیاه کشید . . کسی ک…

. تو را نگاه و مرا مات آن نگاه کشید کسی که چشم تو را اینهمه سیاه کشید . . کسی که طرح مراباب ذوق تو نزد و تو را به ذوق من اینگونه دلبخواه کشید . . به شاهکار خودش بر تو ! آنقدر زل زد که نقش آینه ها را به اشتباه …

ادامه نوشته »

بازى نده ما را دل،بازیگر دورانیم از ما به دو عالم گو،ساده دل و ویرانیم گر شاه و …

بازى نده ما را دل،بازیگر دورانیم از ما به دو عالم گو،ساده دل و ویرانیم گر شاه و وزیرى دل،ما کلفت درباریم هرچه شاه به ما بد کرد،ما شاه نرنجانیم🍃 #شعر #شعرنو #ترانه #شعرغزل #ادریس_میرى

ادامه نوشته »

بعد ع الصور ما رش می واگول تعود الگمر ما ریده اخذه تونّس بفیه. . . . . . . . . …

بعد ع الصور ما رش می واگول تعود الگمر ما ریده اخذه تونّس بفیه. . . . . . . . . . #العباس_السامرائی #میوزک_الرماس #علی_المنصوری #شعر #علی_الفریداوی #شعراء_وذواقین_الشعر_الشعبی #شعراء #شعری #شعرغزل #بغداد #بغدادی #بنات #بنات_الجامعه #بنات_کشخه #بغدادیات #عراقی #عراق #اغانی #حب #حبیبی #حبیبتی #حلم #عشق #بنات_الجامعه #بنات #بنات_کشخه #شباب_بنات …

ادامه نوشته »

قهوه ى تلخم به از این جهان که ما را، بازیچه ى هیچ و پوچ کرده. #شعر #شعرنو #ترانه…

قهوه ى تلخم به از این جهان که ما را، بازیچه ى هیچ و پوچ کرده.🍃 #شعر #شعرنو #ترانه #شعرغزل #ادریس_میرى

ادامه نوشته »

#تعال البیه ماینگال یاریتک تجی تحسه . . . . . . . #العباس_السامرائی #میوزک_الر…

#تعال البیه ماینگال یاریتک تجی تحسه . . . . . . . #العباس_السامرائی #میوزک_الرماس #علی_المنصوری #شعر #علی_الفریداوی #شعراء_وذواقین_الشعر_الشعبی #شعراء #شعری #شعرغزل #بغداد #بغدادی #بنات #بنات_الجامعه #بنات_کشخه #بغدادیات #عراقی #عراق #اغانی #حب #حبیبی #حبیبتی #حلم #عشق #بنات_الجامعه #بنات #بنات_کشخه #شباب_بنات #شباب_بنات_العراق_ترکیا_سوریا_الاردن_لبنان_فلسطین_السعودیه_الکویت_قطر_الامارات_البحرین_بغداد #حب

ادامه نوشته »

فصل سبز آشناییها رسید اما چرا شوقى از وَصل و وصالِ گل ز گلدانى نبود؟ #شعر #شعرنو…

فصل سبز آشناییها رسید اما چرا شوقى از وَصل و وصالِ گل ز گلدانى نبود؟🍃 #شعر #شعرنو #شعرغزل #ترانه #ادریس_میرى

ادامه نوشته »

. ای که می دانی ندارم غیر درگاهت پناهی دیگر از من برمگردان روی خود، گاهی نگاهی…..

. ای که می دانی ندارم غیر درگاهت پناهی دیگر از من برمگردان روی خود، گاهی نگاهی… . #مهدی_اخوان_ثالث @Kuroshvosughi . #شعرغزل #غزل #کوچه_باغ_شعر #باغ_شعر #شعر #شاعر #شاعرانه #شعرعاشقانه #شاعرها #شعرمعاصر #شعرفارسی #شعرفارسی #شعر_معاصر #شعر_غزل #شعر_نو #عاشقانه #عاشقانه_ها #دلنوشته #ادبیات #تنهایی #شعرخوانی #شاعران_معاصر #شاعران_جوان #شعر_عاشقانه_معاصر #شاعران_ناب_ایران #شاعران_تنها_نیستن #شعرهای_ناب #عکس_نوشته#عشق

ادامه نوشته »

#تصویری#تصمیمی#خواطر#شعرغزل#تابعنی#اتابعک#النصر#الخرج# استهبال#ضحک#وناسه#سلفی #ا…

#تصویری#تصمیمی#خواطر#شعرغزل#تابعنی#اتابعک#النصر#الخرج# استهبال#ضحک#وناسه#سلفی #ایفون سفریات#سیاحه#عطورات#دبی#الدوحه#ساعات#محمدالسهلاوی#محمد الشلهوب #الهلال #حجوزات طیران#شکولاته#رمزیات مضحکه#رمزیات# جمیله#رمزیات#کلایسلر اکزکتیف#فورد#افالون#کابریس# لکزس#تورس#جمس#ناصر القصبی#

ادامه نوشته »