خانه / اشعار شاعران بزرگ / عرفی شیرازی

عرفی شیرازی

اشعار عرفی شیرازی

عرفی شیرازی-وصل تو دوایی است که بیمارش نیست

عرفی شیرازی

  وصل تو دوایی است که بیمارش نیست حسن تو متاعی است که بازارش نیست عشق تو کمندی که گرفتارش نیست حمد تو زبانی است که گفتارش نیست

ادامه نوشته »