خانه / اشعار شاعران بزرگ / عبدالواسع جبلی

عبدالواسع جبلی

مجموعه اشعار عبدالواسع جبلی

مدیحه_ عبدالواسع جبلی » گزیدهٔ اشعار » قصاید

ای عارض تو چون گل و زلف تو چو سنبل من شیفته و فتنه بر آن سنبل و آن گل زلفین تو قیریست برانگیخته از عاج رخسار تو شیریست برآمیخته با مل بر دامن لعل است تو را نقطهٔ عنبر بر گوشهٔ ماه است تو را خوشهٔ سنبل تو سال …

ادامه نوشته »

مدح معزالدین سلطان ابوالحارث سنجر سلجوقی_عبدالواسع جبلی

زهی شاهنشه اعظم زهی فرماندهٔ کشور زهی دارندهٔ عالم زهی بخشندهٔ افسر زهی جمشید داد و دین زهی خورشید تحت دین زهی مولای انس و جان زهی دارای بحر و بر زهی شایستهٔ مسند زهی بایستهٔ خاتم زهی پیرایهی شاهی زهی سرمایهٔ مفخر زهی دستور تو دولت زهی مأمور تو …

ادامه نوشته »

قصیدهٔ در مدح معزالدین و الدنیا ابوالحارث سنجر بن ملکشاه و میرمیران قطب‌الدین_عبدالواسع جبلی

به فر دولت میمون به فضل ایزد داور به فال فرخ اختر به سعی گنبد اخضر همه عالم ز مشرق تا به مغرب کرد مستخلص معزالدین و الدنیا خداوند جهان سنجر جهانداری که چون گویند گاه خطبه نام او نباید جز ملک خاطب نشاید جز فلک منبر به زخم تیغ …

ادامه نوشته »

تهنیت فتح عراق و مدح سلطان سنجر _عبدالواسع جبلی

این اشارتها که ظاهر شد ز لطف کردگار وین بشارتها که صادر شد به فتح شهریار یافت خواهد ملت از اندازهٔ آن دستگاه گشت خواهد دولت از آوازهٔ آن پایدار گر چه سلطان را فراوان فتحها حاصل شده‌ست کز حصول آن خلایق را فزوده‌ست اعتبار نامهٔ فتحت که خواهد ماند …

ادامه نوشته »

مدح – چنان که باد همی تخت جم کشید_عبدالواسع جبلی

بر ماه روشن از شب تاری علم کشید وز مشک سوده بر گل سوری رقم کشید زنجیره‌ای ز قیر و طرازی ز غالیه بر عارض چو ماه و رخ چون بقم کشید آشوب خلق را خط مشکین خدای عرش بر روی چون شکفته گل آن صنم کشید در مهر او …

ادامه نوشته »

مدح اثیرالدین امین‌الملک زین‌الدوله ابومنصور نصر بن علی _عبدالواسع جبلی

نگار من چو بر سیمین میان زرین کمر بندد هر آن کاو را ببیند کی دل اندر سیم و زر بندد طمع باید برید از جان شیرین چون من آن کس را که بیهوده دل اندر عشق آن شیرین پسر بندد گهی از مشک زلف او حمایل در گل آویزد …

ادامه نوشته »

شکایت_عبدالواسع جبلی » گزیدهٔ اشعار » قصاید

منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا وز هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا شد راستی خیانت و شد زیرکی سفه شد دوستی عداوت و شد مردمی جفا گشته‌ست باشگونه همه رسمهای خلق زین عالم نبهره و گردون بی‌وفا هر عاقلی به زاویه‌ای مانده ممتحن هر فاضلی به …

ادامه نوشته »

زندگی نامه عبدالواسع جبلی :

بدیع الزمان عبدالواسع بن عبدالجامع جبلی غرجستانی از شاعران و فرهنگیان مشهور پارسی‌گوی است که در قرن ششم هجری می‌زیست. وی در غرجستان که ولایتی در افغانستان و در شرق هرات است چشم به جهان گشود. عبدالواسع جبلی غرجستانی در حوزه‌های دینی تربیت یافت و بر علوم تفسیر، فقه، کلام …

ادامه نوشته »