رابعه بلخی

مجموعه اشعار رابعه بلخی

مجموعه اشعار رابعه بلخی

شعر سوم:   الا ای بـاد شـــبگـیـری پیــــــام مـــن بــه دلـبر بر بگــو آن ماه خوبان را که جان با دل برابر بر   به قهـــر از مــن فگندی دل به یک دیدار مهرویا  چنان چــــون حیدر کـــرار دران حصن خیبر بر   تو چـــون مـاهی و من مـاهی همی …

ادامه نوشته »

مجموعه اشعار رابعه بلخی

شعر دوم:   عشــق او باز اندر آوردم به بند کـــوشش بسیار نامد سودمند   عشق دریایی کرانه نا پدید کی توان کردن شنا ای هوشمند؟   عاشقی خواهی که تا پایان بری پس بباید سـاخت با هر ناپسند   زشت باید دید و انگارید خـوب زهر باید خورد و …

ادامه نوشته »

اشعار رابعه بلخی

شعر نخست:   ز بس گل که در باغ مأوا گـرفت چمن رنگ ارژنگ مـانا گـرفت   شبا نافه مشک تبت نداشت جهان بوی مشک از چه معنا گرفت   مگـر چشم مجنون به ابر اندر است که گل رنگ رخسار لیلی گرفت   به می ماند اندر عقیقش قـدح …

ادامه نوشته »

زندگی نامه رابعه بلخی، مادر شعر فارسی

رابعه بلخی، مادر شعر فارسی بیوگرافی: رابعه بلخی را مادر شعر فارسی نر اجداد او از اعراب بوده اند که در پی حمله و تسخیر خراسان به بلخ آمده بودند و اگر نمیبود شرح حال رابعه در آثار رودکی و در نفخات الانس جامی– ابوسعید ابوالخیر و عطار نیشابوری همین …

ادامه نوشته »