خانه / اشعار شاعران بزرگ / بابا طاهر همدانی

بابا طاهر همدانی

مجموعه اشعار بابا طاهر همدانی

دوبیتی های بابا طاهر عریان

باباطاهر عریان

لاله کاران دگر لاله مکارید باغبانان دو دست از گل بدارید اگر عهد گلان این بو که دید بیخ گل بر کنید و خار بکارید *** خوشا آنونکه از پا سر ندونند میان شعله خشک و تر ندونند کنشت و کعیه و بتخانه و دیر سرایی خالی از دلبر ندونند …

ادامه نوشته »

اشعار بابا طاهر همدانی

باباطاهر عریان

گلان فصل بهاران هفته‌ای بی زمان وصل یاران هفته‌ای بی غنیمت دان وصال لاله رویان که گل در لاله زاران هفته‌ای بی   الاله کوهساران هفته ای بی بنفشه جو کناران هفته‌ای بی منادی میکره شهرو به شهرو وفای گلعذاران هفته‌ای بی   بابا طاهر عریان

ادامه نوشته »

رباعی محبت / بابا طاهر عریان

باباطاهر عریان

من آن شمعم که اشکم آتشین بی که هر سوته دلی حالش همین بی همه شب گریم و نالم همه روز بیته شامم چنان روزم چنین بی   زدست عشق هر شو حالم این بی سریرم خشت و بالینم زمین بی خوشم این بی که موته دوست دیرم هر آن …

ادامه نوشته »

اشعار بابا طاهر همدانی

باباطاهر عریان

دلا در عشق تو صد دفترستم که صد دفتر ز کونین ازبرستم منم آن بلبل گل ناشکفته که آذر در ته خاکسترستم دلم سوجه ز غصه وربریجه جفای دوست را خواهان ترستم مو آن عودم میان آتشستان که این نه آسمانها مجمرستم شد از نیل غم و ماتم دلم خون …

ادامه نوشته »

اشعار بابا طاهر همدانی / قصیده

باباطاهر عریان

بتا تا زار چون تو دلبرستم بتن عود و بسینه مجمرستم اگر جز مهر تو اندر دلم بی به هفتاد و دو ملت کافرستم اگر روزی دو صد بارت بوینم همی مشتاق بار دیگرستم فراق لاله رویان سوته دیلم وز ایشان در رگ جان نشترستم منم آن شاخه بر نخل …

ادامه نوشته »

اشعار بابا طاهر همدانی / دوبیتی

باباطاهر عریان

من آن رندم که گیرم از شهان باج بپوشم جوشن و بر سر نهم تاج فرو ناید سر مردان به نامرد اگر دارم کشند مانند حلاج   بابا طاهر همدانی

ادامه نوشته »

گزیده ی دوبیتی های بابا طاهر عریان (۱)

باباطاهر عریان

گزیده ی دوبیتی های بابا طاهر عریان شماره یک تو دوری از برم دل در بـــرم نیست هــــوای دیگــری اندر سرم نیست به جـــــان دلبـــرم کــز هر دو عالم تمنـــای دگـــر جـــــز دلبرم نیست ـــــــــــــــــــــــــــــ دلــــی دیــــرم خــــــریدار محبت کــــــز او گـــرم است بازار محبت لباســـــی دوختــــم بر قامت دل …

ادامه نوشته »

گزیده ی دوبیتی های بابا طاهر عریان (۲)

باباطاهر عریان

گزیده ی دوبیتی های بابا طاهر عریان شماره دو سه درد آمد به جونم هر سه یکبار غریبـــــی و اسیـــــری و غــــم یار غریبـــــی و اسیـــــری چــاره دیره غــــم یار و غــــــــم یار و غــــم یار ـــــــــــــــــــــــــــــــ جـــــدا از رویت ای مـــــاه دل افروز نه روز از شو شناسم نه …

ادامه نوشته »

گزیده ی دوبیتی های بابا طاهر عریان (۳)

باباطاهر عریان

 گزیده ی دوبیتی های بابا طاهر عریان شماره سه فلک کــــــی بشنــــود آه و فغونم به هــــر گردش زند آتش به جونم یک عمری بگــــذرونم با غم و درد به کــــــام دل نگـــــــردد آسمونم ـــــــــــــــــــــــــــــــ گلستـــان جـــــای تـــــو ای نازنیننم مـــو در گلخـــــن به خاکستر نشینم چه در گلشن چه …

ادامه نوشته »

از دوبیتی های باباطاهر عریان

باباطاهر عریان

بابا طاهر همدانی : یکی برزیگرک نالان درین دشت بخون دیدگان آلاله می‌کشت همی کشت و همی گفت ای دریغا بباید کشت و هشت و رفت ازین دشت  

ادامه نوشته »

بهترین دوبیتی های باباطاهر

لاله کاران دگر لاله مکارید باغبانان دو دست از گل بدارید اگر عهد گلان این بو که دید بیخ گل بر کنید و خار بکارید *** خوشا آنونکه از پا سر ندونند میان شعله خشک و تر ندونند کنشت و کعیه و بتخانه و دیر سرایی خالی از دلبر ندونند …

ادامه نوشته »

دوبیتی های بابا طاهر عریان

لاله کاران دگر لاله مکارید باغبانان دو دست از گل بدارید اگر عهد گلان این بو که دید بیخ گل بر کنید و خار بکارید *** خوشا آنونکه از پا سر ندونند میان شعله خشک و تر ندونند کنشت و کعیه و بتخانه و دیر سرایی خالی از دلبر ندونند …

ادامه نوشته »

اشعار بابا طاهر همدانی

گلان فصل بهاران هفته‌ای بی زمان وصل یاران هفته‌ای بی غنیمت دان وصال لاله رویان که گل در لاله زاران هفته‌ای بی   الاله کوهساران هفته ای بی بنفشه جو کناران هفته‌ای بی منادی میکره شهرو به شهرو وفای گلعذاران هفته‌ای بی   بابا طاهر عریان

ادامه نوشته »

رباعی محبت / بابا طاهر عریان

من آن شمعم که اشکم آتشین بی که هر سوته دلی حالش همین بی همه شب گریم و نالم همه روز بیته شامم چنان روزم چنین بی   زدست عشق هر شو حالم این بی سریرم خشت و بالینم زمین بی خوشم این بی که موته دوست دیرم هر آن …

ادامه نوشته »

اشعار بابا طاهر همدانی

دلا در عشق تو صد دفترستم که صد دفتر ز کونین ازبرستم منم آن بلبل گل ناشکفته که آذر در ته خاکسترستم دلم سوجه ز غصه وربریجه جفای دوست را خواهان ترستم مو آن عودم میان آتشستان که این نه آسمانها مجمرستم شد از نیل غم و ماتم دلم خون …

ادامه نوشته »

اشعار بابا طاهر همدانی / قصیده

بتا تا زار چون تو دلبرستم بتن عود و بسینه مجمرستم اگر جز مهر تو اندر دلم بی به هفتاد و دو ملت کافرستم اگر روزی دو صد بارت بوینم همی مشتاق بار دیگرستم فراق لاله رویان سوته دیلم وز ایشان در رگ جان نشترستم منم آن شاخه بر نخل …

ادامه نوشته »

گزیده ی دوبیتی های بابا طاهر عریان شماره یک تو دوری از برم دل در بـــرم نیست هــــوای دیگــری اندر سرم نیست به جـــــان دلبـــرم کــز هر دو عالم تمنـــای دگـــر جـــــز دلبرم نیست ـــــــــــــــــــــــــــــ دلــــی دیــــرم خــــــریدار محبت کــــــز او گـــرم است بازار محبت لباســـــی دوختــــم بر قامت دل …

ادامه نوشته »

گزیده ی دوبیتی های بابا طاهر عریان (۲)

گزیده ی دوبیتی های بابا طاهر عریان شماره دو سه درد آمد به جونم هر سه یکبار غریبـــــی و اسیـــــری و غــــم یار غریبـــــی و اسیـــــری چــاره دیره غــــم یار و غــــــــم یار و غــــم یار ـــــــــــــــــــــــــــــــ جـــــدا از رویت ای مـــــاه دل افروز نه روز از شو شناسم نه …

ادامه نوشته »

گزیده ی دوبیتی های بابا طاهر عریان

 گزیده ی دوبیتی های بابا طاهر عریان شماره سه فلک کــــــی بشنــــود آه و فغونم به هــــر گردش زند آتش به جونم یک عمری بگــــذرونم با غم و درد به کــــــام دل نگـــــــردد آسمونم ـــــــــــــــــــــــــــــــ گلستـــان جـــــای تـــــو ای نازنیننم مـــو در گلخـــــن به خاکستر نشینم چه در گلشن چه …

ادامه نوشته »

معراج پیامبر اعظم از دیدگاه شعرا و عرفا ( قسمت ۱ )

معراج را در لغت نامه ها: نردبان، مسعد، موج، آلت عروج، نردبان و جای بالا رفتن، معنا کرده اند. واژه معراج، از وقتی بر سرزبان ها افتاد که سفر آسمانی پیامبر اعظم(ص) به وقوع پیوست. عروج و صعودی که تنها مخصوص آن حضرت بود و در ۲۶ رجب، به این …

ادامه نوشته »