ابن یمین

مجمموعه اشعار ابن یمین

اشعار ابن یمین در وصف اهل البیت علیهم السلام

دُرّ دریای فتوّت گوهر کان کرم آن که شرح جود آباء کرامش هل اَتاست ظلمت و نور جهان عکسی زموی و روی اوست موی او واللّیل اِذ یغشی و رویش والضّحی است قبه گردون ندارد قد خاک درگهش یا رب این فردوس اعلی یا مقام کبریاست؟ سرمه ای از خاک …

ادامه نوشته »

شعری از ابن یمین

شنیدم که عیسى علیه‌السلام تضرع‌کنان گفت کاى کردگار جمال جهان فریبنده را چنان کافریدى به چشمم درآر برین آرزو چندگاهى گذشت همى کرد روزى به دشتى گذار زنى را در آن دشت از دور دید نه اغیار با او رفیق نه یار بدو گفت عیسى که تو کیستى چنین دور …

ادامه نوشته »

قطعه ای از ابن یمین

قطعه ای از ابن یمین پادشاهی نزداهل معرفت آزادگیست                   هرکه بندآرزو بگشادازدل پادشاست گرد و  خاک آستان کلبه آزادگی                         گر خرد داردکسی چشم خرد راتوتیاست ره به معنی برکه درصورت بهم مانددونی             …

ادامه نوشته »

شعری از ابن یمین

آن کس که بداند و بداند که بداند                                   اسب خرد از گنبد گردون بجهاند! آن کس که بداند و نداند که بداند                                    بیدار کنیدش که بسی خفته نماند! آن کس که نداند و بداند که نداند                              لنگان خرک خویش به منزل برساند! آن کس که نداند و نداند که نداند                                        …

ادامه نوشته »

شعری از ابن یمین

روزی بگرفتم زبهر تجربه آینه                      دیدم نشان مرگ درآنجا معاینه بگریستم بزاری زار ازنهیب مرگ                 درحال بر زمین زدم ازدرد آینه گفت آینه مرا چه زنی خیره بر زمین            هرکس که زاد نیز بمیرد هرآینه * ابن یمین *  

ادامه نوشته »

صبرکن که صبوری دوای اوست(ابن یمین)

ای دل اگر زمانه به غم می نشاندت        ***    بنشین و صبر کن که صبوری دوای اوست با دور روزگار نشاید ستیزه کرد                ***    وآنکس که کرد، این مثل خوش برای اوست با ژنده پیل پشه چو پهلو همی زند     …

ادامه نوشته »

زندگینامه ابن یمین

زندگینامه ابن یمین  امیر فخرالدین محمود بن امیر یمین‌الدّین طغرایی مستوفی بیهقی فریومدی مشهور و متخلص به ابن یمین یکی از شاعران معروف ایران در قرن هشتم هجری است. پدرش امیر یمین‌الدّین طغرایی چنان که دولتشاه گفته مردی فاضل و اصل او ترک بود…      و به روزگار سلطان …

ادامه نوشته »